2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК и седмично разписание за провеждане на обучението в периода 23.11. 2020 - 23.12.2020 г.

ДОКУМЕНТИ по чл.263, ал.3 от ЗПУО:
1.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024г.
2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
3.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
4.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
5.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
6.МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
7.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
8.ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвим групи за 2020/2021 учебна година

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

9.БЮДЖЕТ:
  УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ
  - ОТЧЕТ за касово изпълнение към септември'2020
10.ИНФОРМАЦИЯ и мерки във връзка с COVID-19
11.СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
12.ДНЕВЕН РЕЖИМ
13.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
14.ИНФОРМАЦИЯ за работа по проекти
15.КОНТАКТИ
16.УСЛОВИЯ за организация на формите на обучение
17.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
18.ПРИЕМ на ученици I, V, VIII, класове
19.ПРЕПРАТКА към електронния дневник

20.СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
21.ГРАФИЦИ(консултации, класни и контролни работи, изпитни сесии и др.)
 -ГРАФИК класни и контролни работи
 -ГРАФИК втори час на класа за 1-ви срок
 -ГРАФИК консултации за 1-ви срок
-САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ГРАФИК и документи
 -ГРАФИК - спортни дейности 1-11клас и допълнителен час по ФВС за 12клас

 
22.ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
 -ПРОГРАМА за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 -ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
 -ПРОГРАМА ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
 -ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
1.Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
   ОБРАЗЦИ на документи за подаване

2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
3.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
4.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
5.
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
6.Прием в самостоятелна форма на обучение - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
ОБРАЗЦИ на документи за подаване
7.Издаване на диплома за средно образование - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
8.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
  ОБРАЗЕЦ на заявление за подаване


 

 Национално външно оценяване - Предстои актуализация


 


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Още статии ...

Начало Учебната година