Продължете към съдържанието

Новини

Заповед на кмета на община Стамболийски във връзка с празника на града.


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ 

https://www.ruoplovdiv.bg/news/read/id/2082


Всички родителите на четвъртокласниците могат, при изразено от тях желание, да се запознаят с писмените работи на учениците от НВО – 4 клас на 12.06.2024 г. (сряда) от 8:30 до 17:00 часа в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ – 40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта).

Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.


Здравни вноски след завършване на 12-ти клас

Видео


Във връзка с изпълнението на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 295/24.04.2024 г. на Министерския съвет, писмо на МОН № 9105-127/ 07.05.2024 г., Ви информираме следното:

Училището ще кандидатства по Модул 1 и Модул 2

Модул 1 – „Изкуства“

-театрално изкуство ( 2 групи минимум по 8 участници)

-танцово изкуство – народни танци ( 1 група минимум 8 участници)

Модул 2 – „Спорт“

-волейбол (1 група минимум 10 участници)

-футбол (1 група минимум 12 учатници)

Училищитето се нуждае от външни специалисти по:

-театрално изкуство

-танцово изкуство

-волейбол


Резултати от НМС Европейско кенгуру 21.03.2024 г

Резултати от математическо състезание „Математика с Монди“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 13 МАРТ 2024 Г.
за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2017 г.

(обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 48 и 92 от 2020 г. и бр. 91 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
б) точка 3 се изменя така:
„3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;“