Продължете към съдържанието

Новини

Резултати от НМС Европейско кенгуру 21.03.2024 г

Резултати от математическо състезание „Математика с Монди“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 13 МАРТ 2024 Г.
за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2017 г.

(обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 48 и 92 от 2020 г. и бр. 91 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
б) точка 3 се изменя така:
„3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;“