Продължете към съдържанието

Проекти

След успешно преминат първи етап и последващо интервю, СУ „Отец Паисий“ вече е част от новия випуск на програмата „Училища за пример“. Програмата подкрепя училищните екипи да подобряват образователните резултати, мотивацията и благополучието на учениците, но също да развиват инициативността и благосъстоянието на самите учители. Помага за вътрешното усъвършенстване на училището чрез изграждане на лидерски капацитет и подобряване на педагогическите практики, които се прилагат в ежедневието.


ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001
„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. През учебната 2023/2024 г. по дейност 2 бяха обучени 51 деца от първи клас, а през тренинги преминаха всички ученици от СУ“Отец Паисий“.


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проектът цели отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да прилагат по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. С изграждането на облачна среда и въвеждането на единна платформа за образователни услуги и съдържание ще се ускори процесът на дигитализация на българската образователна система и ще се улесни комуникацията между преподаватели и родители. Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена поддържаща квалификация за учителите, преподаващи в областта на STEM, както и ще бъдат създадени условия за развитие на нови и утвърждаване на изградени дигитални компетенции и знания. Предвижда се разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др., както и повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове.


Средно училище „Отец Паисий“, гр. Стамболийски кандидатства за участие в НП
„Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2023/2024 година. Целите на програмата са осигуряване на условия за личностно развитие на
учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни
спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и
компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за
колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта; насърчаване на работата в екип и
подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за
отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване на
музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване
съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на
учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към
колективните спортове; развитие на спортните способности на учениците и изграждане
на умения за здравословен начин на живот.


Дата на стартиране на проекта: 01-09-2018
Обща продължителност (месеци): 36

В проекта участваха учениците на възраст между 7 и 10 години, учителите по английски език и началните учители..В проекта бяха обхванати над 200 ученици от училището, които взеха участие в заснемането на филми за училището и града, в откритите уроци за представяне на добри практики и творческите дейности по проекта.
Координатор: Östra svenska dagvårdsenheten, Турку, Финландия .
Учители: Преподаватели в ранна детска възраст и преподаватели от начално ниво, съсредоточени върху приемствеността между етапите на обучение.

Бяха създадени седем сборника с добри практики, представящи реализираните дейности по темите „История и общество“ , „STEM”, “Език и литература“, „Физическа активност и спорт“, „Музика и драма“, „Екология и опазване на околната среда“, „Изкуства и занаяти“

Те бяха разпространени, както на книжен, така и на електронен носител. Всяко училище и детска градина в общината получи книжки, представящи работата на осемте държави-партньори, седем сборника с педагогически разработки с линк към видео-материалите, електронен носител с книжките и сборниците и флайъри с информация за проекта и линкове към сайтовете му. С резултатите от проекта беше запознат Инспекторатът по образование в град Пловдив. Експертът по чуждоезиково обучение г-жа Катранджиева има възможността да разпространява сред колегите добрите ни педагогически практики. Ръководителят на отдел Образование в общината г-жа Богданова ни съдейства на всички етапи от изпълнението на проекта и разпространението на резултатите. Тя също получи материали за разпространение и съдейства за устойчивостта на проекта, сред заинтересованите групи. Децата и учителите от целевата група получиха подаръци с логото на програма Еразъм +, името, логото и сайта на проекта. /ранички тип мешка, моливчета и химикалки/.

 Като участници в група Креативна класна стая в eTwinning, споделихме опита си с учители от различни страни и създадохме албум с материали, достъпен за заинтересованите колеги.

 Благодарение на работата по този проект обогатихме материалната база в училище с:

– табло-винил-”Кирил и Методий”- озеленяване на училищния двор

– пейки и маси за класната стая на открито

– книги на английски език, макети на исторически обекти, учебници и помагала по английски език за гимназиален етап за ползване в часовете

– фитнес уреди, тенис маси, баскетболни кошове за часовете по физическо образование и спорт и поддържане на спортния дух и физика на учениците и колектива Описание:
Проектът има за цел да развие разбирането на педагозите за детайлите, които са от решаващо значение за един добър процес на учене, и да се създаде модел за оценка на целостта на учебния процес. Акцентът е върху процеса, а не върху индивидуалните резултати от ученето на децата. През тригодишния период на участие
Какви са нуждите на бъдещите възрастни? Трябва да развием образование, така че децата да могат да достигнат необходимите компетенции в бъдеще. Какво означава

това в работата ми с децата? Как мога да разбера как се справяме, успяваме ли? Дали детето е активно? Дали интересът на децата ни е в основата на процеса на учене?

Темите, избрани за проекта, обединяват различни видове методи и дейности за обучение. Тъй като нашият интерес е в процеса на учене, и особено върху ролята на децата по време на учебния процес, сме съсредоточени върху улавянето на основните приоритети, които в нашия проект са издигнати като най-ценни: ролята на децата, планиране, дейности, оценка. Също така имаме конкретна цел постепенно да формираме нагласа в начините на учене, да включват повече физическа активност, както и да изнасяме обучението в нова среда, вън от класната стая, там където е възможно.  всеки партньор по време на всяка тематична работа използва педагогическа документация. Чрез нея, процесът на обучение и автентичността на гореспоменатите критерии са видими за тях и за участващите деца.

https://competentlearningprocess.alle.bg/


Еразъм+/ „Знанието е удовлетворение, увереност, успех“

https://knowledgeissatisfaction.alle.bg/

Участието на СУ „Отец Паисий“ в проект „Образованието е удовлетворение, увереност, успех.“ е плод на стремежа ни към създаване на позитивна образователна среда, която развива усещането на възпитаниците ни за благополучие и социална отговорност, повишава мотивацията за учене, насърчава творчеството, повишава академичните постижения. Във връзка с идентифицираните потребности според SWAT анализа по отношение на квалификацията на педагогическите специалисти, взехме участие в обучителни курсове по следните направления: 

-Създаване на творческа среда в класната стая. Промяна в облика на учебния процес, така че всяко дете да има възможност да твори, мечтае, играе и развива въображението си – двигател на неговия растеж.

 – Усвояване на образователни приложения за преподаване и учене с цел интегрирането им в класната стая.

 – Управление на ефективна класна стая, в която всички успяват заедно. 

Тримата участници в мобилностите  научиха нови похвати за създаване на креативни дейности и формиране на умения за творческо мислене; адаптират материали, съобразени с потребностите на отделните ученици и моделират поведението на подрастващите, да ги вдъхновяват за изява на способностите и творческия потенциал.

https://www.flipbookpdf.net/web/site/4a75d223785911fa329b0bd9af10b383cb0394a2202401.pdf.html

На 22.02.2023 година, съвместно с колегите от ОбУ „Христо Ботев“, участвали в проект по програма Еразъм+ проведохме обучение-споделен опит, за представяне на добри педагогически практики от Европа. Колегите-представители на останалите училища от общината се запознаха с възможностите за квалификация в Европа, участваха в практически семинар и получиха сборник с материали.