Продължете към съдържанието

История

ХРОНОЛОГИЯ

История на Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Стамболийски от 1953г. до днешна дата.

Годината е 1953.

            Към ОУ “Хр. Ботев” се откриват паралелки 8-ми и 9-ти клас и училището става НЕПЪЛНО СРЕДНО с директор Атанас Пройчев и зам. директор Атанас Калайджиев. От 16-те паралелки 4 са 8-ми клас и 2 – 9-ти клас. През следващата учебна година има 3 паралелки 9-ти клас и 1 – 10-ти клас. А през учебната 1955/1956 година училището става ПЪЛНО СРЕДНО с 3 паралелки 9-ти клас, 2 паралелки 10-ти клас и 1 паралелка 11 клас.
            Първия випуск има 34 дипломирани ученици. Директор е Благой Чапкънов. А първите преподаватели в горен курс са Костадин Ганчев, Петрана Генчева, Иванка Сиракова, Елена Овчарова, Христина Орманова, Лилия Ботева, Веселина Чехчернова, Данчо Данчовски.

През 1956/57 учебна година зам. директор е Никола Жутев, а

през следващата 1957/58г. и Иван Дойнов.
            Градът бързо нараства. Предприятията се разширяват и работят с ускорени темпове, броят на жителите расте, децата, желаещи да учат в средното училище става все по-голям и училищната сграда на колоритното училище в кв. Полатово не може да поеме всички.

            Новопостроената гимназия е открита на 09 септември 1958 година с голямо общоградско тържество, като Средно смесено училище в гара Кричим. Лентата прерязва директорът на целулозния завод Христо Такев. Училището е именувано “Георги Димитров” и за патронен празник е определен 27 февруари.

            В масивната сграда с 16 учебни стаи, кабинети, обширна столова и модерна кухня започват учебните занятия от 15. 09. за учебната 1958/59 година.

            Директор е Благой Чапкънов, зам. директори Н. Жутев и Ив. Дойнов.

            Не мога отново да не изброя имената на преподавателите, защото те винаги ще бъдат носители на гордостта, честта и достойнството на първите: Петрана Генчева, Ат. Димов, М. Иванова, Веселина Чехчернова, Севдалина Овчарова, Любен Портев, Борислав Дечев, Илия Джамбов, Наталия Славова, Ат. Китов, Пенка Дундарова, Костадин Ганчев, М. Златарева, Йорданка Мильотева, Кольо Генчев, Стоица Манолов, Надка Грозданова, Стефка Божикова, Арсине Маркарян, Радка Манухова, Петър Мильотева, Дим. Митков. Секретар – Величка Баталова; счетоводител К. Костадинов; зам. директор – Димитър Петров.

            През първата учебна година в училището има 1384 ученика в 36 паралелки, с 41 учители.

            През 1959 година са се дипломирали 104 средношколци.

            През 1960 год. директор е Атанас Димов, а зам. директор Благой Чапкънов. За същата година се дипломират 90 ученика. През учебната 1961/1962 година е назначен зам. директор по производственото обучение – Н. Чуков.

            За нуждите на средното образование всички предприятия в града с разбиране и готовност предоставят своята материална база, помощта на специалисти и работници. Години наред между гимназията и целулозния завод, консервния комбинат “Витамина”; бившите заводи “Д. Шагаданов”, и “Прогрес”; НОРЧ и структурите на ТКСЗ, по-късно АПК се подържат добри интеграционни връзки – в интерес и съгласно учебните програми на средношколците.

            През 1964г. зам. министърът на МОН Чернев гостува на училището и участва в проверката на провеждащите се зрелостни изпити, а през следващата учебна година е посетено и от министър на Просветата Танчо Ганев.

            След 6-7 години 20-класната училищна сграда отново се оказва тясна да побере вече над 1600-те ученика . За учебната 1966/67 година над 600 ученика в 16 паралелки и съответния учителски състав се отделят в новооткритото ОУ “Христо Смирненски” в южната част на града, с директор Н. Жутев, а за гимназията е новоназначен директор Марин Желязков.

            През учебната 1967/68 година гимназиалните паралелки са 11 плюс 5 паралелки вечерно обучение. Директор от тази година е Димитър Василев.

            Започва изграждането на парната инсталация и през следващата учебна година тя е в експлоатация.

            През 1969 год. в програмата на средношколците е включено и военно-полево обучение.

            Насъщната нужда на голямото училище от библиотека е задоволена през 1971год. и е назначен щатен библиотекар – Екатерина Мизкулева. По същото време са асфалтирани спортните площадки и игрищата в училищния двор. А през 1972 е модерно оборудвана и езикова зала за нуждите на обучението по чужди езици. През 1974 г. училището е едно от 4-те в окръга с въведено производствено обучение.

            През 1976 г. се налага преустройство на училищната сграда, през тази година за зам. директор е назначен Тодор Аврамов.

            През август 1977 г. гост на града и гимназията са министърът на народната просвета Ненчо Станев и зам. министъра Борис Жеков.

            При подготовката за 25 годишния юбилей на ЕСПУ през 1978 год. е изработена и постоянната вътрешна украса на гимназията. Проектът и изпълнението на стенописа е на Дечко Дечев, който е и ръководител и на екипа по оформянето на украсата по коридорите – всички са членове на небезизвестната Пловдивска група на художниците.

            На 20.05.1978 год., когато се чества 25-годишнината, доцент Ангел Шишков завеждащ отдел “Наука и образование” към тогавашния ОК на БКП, връчва на ЕСПУ “Г. Димитров” орден “Кирил и Методий” 3-та степен с указ на Държавния съвет на НР България.

            През 1982 год. директор на училището става Сн. Николова, зам. директор Т. Аврамов, К. Рангелова, а по-късно Н. Найденова и Ал. Дичев. Тяхната всеотдайност, взискателност и висок професионализъм помогнаха на всички в началните години на прехода – времето на драматични сблъсъци, неустановени нови стандарти и неукрепнали демократични принципи, време на преосмисляне и преоценка на ценности и приоритети, време на непрестанен стремеж за преодоляване на скептицизма и запазване на толерантността, за търсене на равновесието между научното знание и практическата подготовка, за разширяване и укрепване на връзките с други учебни заведения и институции, за бързо актуализиране и адаптация на учебния процес към новите условия и реалности.

            От учебната 1983/1984 до 1990 година се работи по учебна програма, според която завършилите 10 клас продължават образованието си в 1 или 2- годишни УПК, където получават професионална насоченост, но дипломите си за завършено средно образование получаваха от гимназията в гр. Стамболийски.

            През 1990 год. за директор е назначена Лидия Петрова, а за зам. директор М. Данчев, по-късно тази длъжност заема г-н Димов и М. Янчева.

            За първи път гимназията има паралелка с профил биология след класиране по документи. От февруари 1996 г. е взето решение знамето на училището да е зелено на цвят с изображение на разтворена книга.

            През 1997 г. след проведен конкурс за директор е назначена Й. Щърбева, а за зам. директор Евдокия Дойчинова. Гимназията има паралелка с пред професионална подготовка. Все по-активни стават връзките с родителската общност при решаването на общо училищните проблеми.

            В съответствие със съвременната ориентация на младите хора и възможностите на педагогическия колектив, общината и учебния план от учебната 1999/2000 година профилираното обучение е по информатика. Едва от 2001 год. компютърния кабинет се намира в училищната сграда и за ефективното провеждане на учебните часове по информатика разполага с 8 персонални компютъра.

             През 2002 година за първи път е разкрит щат за ръководител на компютърен кабинет и е назначен инж. Ангел Манчев.

Техническия прогрес и приложението му, съвременната необходимост от компютъризация на учебния процес, възможностите и интересите на днешните ученици , вече налагат нуждата от нов тип обучение, нови умения и гъвкавост, без които не бихме могли да продължаваме напред.

           През месец април 2003 година бе направено спортно игрище в двора на училището с оформен баскетболен и футболен терен. Месец по-късно е открит бюст-паметник на патрона на училището – ,,Отец Паисий,,. Следващият период от историята на училището до 2009 година директор отново е Йорданка Щърбева. Запазва се двусменното обучение за II – IV клас. За трета поредна година са приети традиционно от месец април представители на ,,Корпуса на мира,,. Училището е включено по проекта ,, Енергийна ефективност,, за подмяна на дограмата с алуминиева.

           В хода на учебния процес бе открита  и оборудвана втора компютърна зала.

           През 2006 година в рамките на община Стамболийски, единствено СОУ ,, Отец Паисий,, преминава на самостоятелно счетоводство. Направена бе и ефективна организация по провеждането на ДЗИ и от 51 явили се 47 се справиха успешно и получиха в срок дипломи за завършено средно образование.

           През следващият период от 2010 до 2014 година след проведен конкурс  за директор е назначена Елисавета Моралиева, зам.директор Евдокия Дойчинова, а от 2014 година – втори зам. директор Йорданка Стоицова. За първи път са създадени клубове по интереси с активното участие от страна на учители и ученици. Въведено е и столовото хранене. А за информация и популяризиране на училището, бе създаден нов училищен сайт. Това е и времето на силно работещо училищно настоятелство. Открит е и нов ресурсен кабинет. Благодарение на участието ни по програма ,,Предприемачество“ бяха закупени лаптоп и проектор за начален етап както и камери в стаята на осми клас и библиотеката.

           През 2011 година бе назначен главен учител в начален етап Диана Смиленова, а през 2012 г. в прогимназиален и гимназиален етап Роза Рангелова.

           През 2012 годинаучилището бележи успех с включването в международни проекти. Първият такъв е по програма ,,Коменски,, на тема ,, Радостта от живота на село“ с участието на шест държави. Участието на училището в този проект формира у нашите колеги и ученици, чувство на принадлежност към града, България и Европа, нарастна престижа ни и мотивацията за участие в Бъдещи европейски проекти.

           Другият проект по който сме одобрени е Училищен център ,, Единство“, който ще помогне в интеграция на децата със СОП.

           През 2013 годинаучилището чества своя годишнина – 60 години средно образование, по случай която бе открит училищен музей – ,, Път през годините“. През месец април училището вече има и свой химн.

           През 2014 годинабе спечелен проект ,, Информационни и комуникационни технологии в училище“, благодарение на което бе оборудван компютърен кабинет № 2.

           Всички тези дейности осъществени през изминалия период дават надежда, че можем да създаваме и в бъдеще условия за развитието на училището ни като една модерна институция , удовлетворяваща учители, ученици и родители.

             От 2015г. до 2017година директор на училището е Петър Колев и зам.дир. Калина Игнатова и Йорданка Стоицова.

              През този период е сменен профила на училището – предприемачески. Продължи и работата по проекти, благодарение на възможностите, които предоставя програма ,, Еразъм +“ се осъществи проекта ,,Знанието е вдъхновение, истина и сила“. Петима представители от нашето училище се обучаваха в университета Кент, Кентърбъри по три направления.

           Друг спечелен такъв е финансиран от ACAS – ,, Академия на училищата от Централна и Източна Европа“- ,,Не си сам“ с партньори от Румъния.

           За първи път през 2016 година училището се включи в проект ,, Детско полицейско управление“, в който петокласници ще се обучават на теория и практика, как да бъдем отговорни и съзнателни граждани на България.

           През  2017 година вече сме иновативни, обновени бяха стаите на третите и девети класове, а в двора оформени цветни градини от шестите класове. Същата година бе одобрен проект  по ПУДОС за опазване на околната среда ,, Природата пази, играй, учи, твори“ във връзка с това бяха реализирани следните дейности:

  1. Изграждане на беседка за провеждане на интерактивни уроци, теоретични и практически дейности с екологична насоченост.
  2. Монтиране на система за напояване
  3. Провеждане на уроци на открито
  4. Отразяване на ,, зелените инициативи на учениците в местните медии
  5. Създаване на сайт на проекта и брошури за разпространение на резултатите

Този проект помогна да бъде сформирана такава ценностна система у учениците, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве,  до изграждане на екологична и здравна култура.

           През следващият период от 2018 година до днес директор е Атанас Бръсков, а зам. дир. Калина Игнатова и Йорданка Стоицова.

           През тези години бяха направени значителни подобрения на материално техническата база – изцяло реновирани класни стаи, всяка снабдена с мултимедия и интернет, подобрения на коридорите, които добиха изцяло нов външен естетически вид. За всички учители осигурени лаптопи, което подобри и улесни  тяхната работа. В ежедневните часове се използват вече и итерактивните дисплеи, осигурени такива за всеки етаж. Реновиран бе и стола, изграден и нов кабинет за децата със СОП. Климатизирани бяха счетоводството и учителската стая. Учебната 2018/ 2019 година започна с открити нови игрища за волейбол, баскетбол и футбол. По проект ,, Еразъм“ бе изграден фитнес на закрито и открито.

           През този период продължи и работата по проекти. Благодарение на възможностите, които предоставя програма ,, Еразъм+“ през 2018 година се осъществи проекта ,,Образованието е изкуство. Изкуството- образование“. Чрез него в центъра на работата бяха поставени интересите на децата от най-ранна възраст. А колегите развиха по-силна мотивация за учене през целия живот, подобриха професионалните си компетентности и умения.

          През 2021 година НП ,, Иновации в действие“ за втора година ни осигури подкрепа за разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, за създаване на култура на иновациите в училище, за креативно мислене, за нововъведения в полза на развитието и постиженията на нашите ученици. Създадено бе изключително ползотворно партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения, споделени бяха добри педагогически практики. Мнението на всички участници в реализирането на мобилностите по национална програма ,, Иновации в действие“ бе изключително позитивно.

          Всички тези дейности осъществени през изминалия период дават надежда, че можем да създаваме и в бъдеще условия за развитието на училището ни като една модерна институция , удовлетворяваща учители, ученици и родители.