Продължете към съдържанието

Обществен съвет

Нели Даскалова – Председател, родител
Мирослава Домусчиева – представител на финансиращия орган
Димитрия Антонова– родител
Дорина Иванова – родител
Ралица Чингова – родител
Диана Маринова – резервен член
Кремена Данаилова – резервен член

ДЕЙНОСТИ:

Протокол: 2/05.10.2023

  1. Одобряване на клубове по занимания и интересе
  2. Прием на отчета за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на календарната 2023г.

Протокол: 1/11.09.2023г.

  1. Съгласуване и приемане на училищни учебни планове от 1-ви до 12-ти клас в СУ „Отец Паисий“
  2. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на стратегията за 2022/2023г.
  3. Участие в Национална програма „Иновации в действие“
  4. Прием на стратегията за периода 2023-2028г.


Протокол: 6/07.09.2022г.


1. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност
2. Съгласуване на училищните учебни планове за класовете от 1-ви до 12-ти
3. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на стратегията за 2021/2022г.