Продължете към съдържанието

Документи

Документи по чл. 263, ал.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ 2023-2028г.

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на СУ „Отец Паисий“ за учебната 2022/2023г.

Правилник за дейността на СУ „Отец Паисий“

Форми на обучение

Годишен план за дейността на СУ „Отец Паисий“ 2023/2024г.

Годишен план за дейността на училищната комисия за повишаване на качеството в образованието за 2023/2024 учебна година

Училищни учебни планове 2023/2024г.

Седмично разписание за учебната 2023/2024 година – 1-ви срок

Графици

График на учебното време

График класни и контролни I-ви срок на учебната 2023/2024г.

График класни и контролни II-ри срок на учебната 2023/2024г.

График консултации 2023/2024г.

График втори час на класа за I-ви срок на учебната 2023/2024г.

График втори час на класа за II-ри срок на учебната 2023/2024г.

Бюджет 2023 г.

Финансов отчет 1-во тримесечие 2024г.

Утвърден бюджет 2023г.

Финансов отчет 1-во тримесечие

Финансов отчет 2-ро тримесечие

Финансов отчет 3-то тримесечие

Финансов отчет 4-то тримесечие

Други документи

Резюме на доклада от инспекцията на НИО 2024г.

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Правила за безопасна работа в интернет

Етичен кодекс на училищната общност

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 2023/2024г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План на Екип на ключови компетентности на началните учители 2023/2024г.

Годишен план за работа на екипи за ключови компетентности – хуманитарно направление 2023-2024г.

Годишна програма ЦОУД 2023/2024г.

Годишен план БДП 2023/2024г.

Годишен план за квалификационна дейност 2023/2024г.

План за работа на Екип за ключови компетентности по математика, информатика и природни науки 2023/2024г.

План на работа на главен учител за прогимназиален и гимназиален етап 2023/2024г.

План-програма на началните учители 2023/2024г.

План-програма на комисията за честване на празници и провеждане на училищни тържества 2023/2024г.

План-програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите 2023/2024г.

Програма за адаптиране на ученика към училищната среда 2023/2024г.

Програма на училищната комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023/2024г.

Процедури при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва или в риск от насилие 2023/2024г.

Календарен план на заседанията на педагогическия съвет 2023/2024 г.

Самооценка на институцуята 2022/2023г

План механизъм за превенция на терористични действия 2023/2024г.

Правила за действие при терористични актове

Защита на лични данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Правила за подаване на сигнали

Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в гимназията

Известие за обработване на лични данни при сключване на трудови договори