Продължете към съдържанието

Документи

Документи по чл. 263, ал.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ 2023-2028г.

Правилник за дейността на СУ „Отец Паисий“

Форми на обучение

Годишен план за дейността на СУ „Отец Паисий“ 2023/2024г.

Мерки за повишаване качеството в образованието 2023/2024г.

Училищни учебни планове 2023/2024г.

Бюджет

Утвърден бюджет 2023г.

Други документи

Етичен кодекс на училищната общност

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 2023/2024г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План на Екип на ключови компетентности на началните учители 2023/2024г.

Годишен план за работа на екипи за ключови компетентности – хуманитарно направление 2023-2024г.

Годишна програма ЦОУД 2023/2024г.

Годишен план БДП 2023/2024г.

Годишен план за квалификационна дейност 2023/2024г.

План за работа на Екип за ключови компетентности по математика, информатика и природни науки 2023/2024г.

План на работа на главен учител за прогимназиален и гимназиален етап 2023/2024г.

План-програма на началните учители 2023/2024г.

План-програма на комисията за честване на празници и провеждане на училищни тържества 2023/2024г.

План-програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите 2023/2024г.

Програма за адаптиране на ученика към училищната среда 2023/2024г.

Програма на училищната комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023/2024г.

Процедури при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва или в риск от насилие 2023/2024г.

Календарен план на заседанията на педагогическия съвет 2023/2024 г.

Самооценка на институцуята 2022/2023г